Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Nacka Landhockeyklubb [org nr 802434-1615 och adress:
c/o Jenny Åkerström,
Båtsman Stens Väg 68
16341 Spånga.


(nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SLHF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
- Hantering av medlemskap i föreningen
- Föreningsadministration
- Deltagande i föreningens träningsverksamhet
- Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
- Licenshantering
- Ansökan om bidragFakturering, betalning och bokföring
- Sammanställning av statistik och uppföljning
- Utbildningar arrangerade av föreningen
- Kontakt med medlem
- Besök på vår hemsida
- Publicering av material på hemsida och sociala medier
- Tillträdesförbud (om tillämpligt)
- Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling hos tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling
Hantering av medlemskap i föreningen
Föreningsadministration
Deltagande i föreningens träningsverksamhet
Licenshantering
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
Ansökan om bidrag
Fakturering, betalning och bokföring
Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av föreningen

Kontakt med föreningen
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Tillträdesförbud
Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Ändamål med behandling
Avtal
Avtal
Avtal
Avtal
Avtal
Rättslig förpliktelse
Rättslig förpliktelse
Allmänt intresse
Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Intresseavvägning
Intresseavvägning
Intresseavvägning och ibland samtycke
Rättslig förpliktelse
Rättslig förpliktelse

Värdegrund
- Gör sportmannaandan, lagarbete, kul och lärande vara målen för laget!
- Spela för att det är roligt, var engagerad och ge allt på alla träningar och matcher!
- Argumentera aldrig emot domarens beslut och bete dig alltid professionellt!
- Var säker och ansvarsfull på matcher, träningar och alla andra aktiviteter hos Nacka Landhockey!
- Kom ihåg att du representerar Nacka Landhockeyklubb och Svenska Hockeyförbundet


Code of conduct, Nacka Landhockey
- Sportsmanship, teamwork, fun and learning the game of hockey, and having fun are always our team goals!
- Play for fun, be committed and give 100% of the effort at all practices and games.
- Never argue with the referee and challenge their call inappropriately. Always be respectful and act professionally as a Nacka hockey player.
- Behave safely and responsibly at games, practices and all other Nacka Landhockey activities!
- Keep in mind that you are representing Nacka Landhockey Club and the Swedish Hockey Association at all times!


For more information on the Code of Conduct of the Swedish landhockey federation please visit:
https://landhockey.se/for-foreningar/uppforandekod/